Ponuđeni materijal pod naslovom „Više od igre – dramski metod u radu sa decom“, predstavlja kolekciju detaljnih, praktičnih priručnika za primenu različitih dramskih tehnika u radu sa decom predškolskog uzrasta, praćenu jednim uvodnim poglavljem (koje može da bude posebna publikacija), u kome se iznose osnovne karakteristike i metodska načela za ovo područje vaspitno-obrazovnog rada. U ovom uvodnom poglavlju/prilogu, kao i u izboru i potom prikazu pojedinih dramskih tehnika, autor se oslanja na tradiciju dramskog vaspitanja koja je, pod nazivom „kreativna drama“, odnosno „kreativna dramatika“ tipična za severno-američko područje.

Naša sugestija je da se ovaj veoma obiman materijal ili značajno skrati ili podeli u više posebnih publikacija. Takođe je autoru sugerisano da koriguje izvesne neadekvatne pedagoške termine, koji se povremeno sreću u sinopsisima za pojedine dramske aktivnosti (posebno one koji se sreću kod formulisanja ciljeva aktivnosti poput „usvajanja pojmova…“

Dramsko vaspitanje (drama u vaspitanju) je neosnovano zanemareno područje u obrazovnoj praksi u nas, pa i u oblasti predškolskog vaspitanja i formalnom obrazovanju vaspitača. Ovo još više čudi kada se ima na umu da „vaspitanje igrom i umetnošću“ , da upotrebimo naslov čuvene knjige Vićentija Rakića, ima dugu tradiciju kako u teorijskim radovima iz predškolske pedagogije, posebno prof. Aleksandre Marjanović, tako i u nizu programskih koncepcija za oblast predškolskog vaspitanja.

Ovakvu situaciju ponuđeni materijal autora Dušiće Bojović, naravno, ne može da promeni: za to je potreban duži i sistematski rad, pre svega na obrazovanju vaspitača, ali može da ublaži, nudeći ideje, primere i uputstva za one praktičare koji već imaju neko obrazovanje (po pravilu stečeno kroz programe stručnog usavršavanja) u ovoj oblasti i/ili lični senzibilitet.

Smatramo da je ceo materijal stručno zasnovan, po stilu i jeziku primeren publici kojoj je namenjen te da može da bude vredan i koristan prilog inače izuzetno siromašnoj ponudi priručničke literature u ovoj oblasti, te ga preporučujemo za objavljivanje.

prof. Mirjana Pešić