PU Čika Jova Zmaj – S. Palanka
Seminar Od pitanja do saznanja Dušice Bojović