Dušica Bojović: Od pitanja do saznanja – deca u svetu dramskog istraživanja

Izdavač: Centar za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije, Beograd 2014.

Recenzija

Deca u svetu dramskog istraživanja, kako glasi podnaslov knjige Dušice Bojović, uklapa se u savremeni koncept učenja.U ovoj knjiizi autor nas znalački uvodi i vodi kroz svet kreativne, procesne drame i njenih mogućnosti u vaspitno-obrazovnom radu.
U uvodnom poglavlju Dušica Bojović daje kratak osvrt na teorisku osnovu dramskog metoda, njegovog značaja za vaspitno obrazovni proces i proces učenja kod dece.Zamišljajući i odigravajući različite situacije učenje postaje deo čulnog, emocionalnog, telesnog, intelektualnog iskuastva.Koristeći dramski metod, koji daje ogromne mogućnosti u radu sa decom, vaspitač planski i smišljeno upravlja procesom dok deca spontano i sa radošću uče.Jedna od takvih mogućnosti je i dramsko istraživačko učenje čija je osnova postavljanje pitanja, kritičko mišljenje i rešavanje problema.

Centralno mesto u knjizi zauzimaju dramske tehnike, koje autor vidi kao moćan alat u radu vaspitača sa svim uzrasnim grupama. Koristeći podelu Davida Farmera, napravljenu prema načinu njihove primene,(tehnike igre uloga,tehnike pripovedanja,telesne tehnike,tehnike odluke, tehnike improvizacije) Dušica Bojović daje iscrpan prikaz različitih dramskih tehnika koje nisu bile obuhvaćene u knjizi „Moć mašte,moć pokreta.“ Za svaku od ponuđenih dramskih tehnika daje pravila i principe o kojima treba ramišljati,govori o uslovima koji su potrebni da bi određena tehnika bila uspešno primenjena,navodi mogućnosti određene tehnike, na čemu je fokus, korake u primeni,jasno ističe ulogu vaspitača i koje su aktivnosti dece.Dušica Bojović ne ostavlja prostor za improvizaciju u primeni tehnika.Ona znalački dovodi u vezu cilj učenja sa izborom određene tehnike,kao i izborom uloga u tehnici VASPITAČ U ULOZI.Jedna,iz širokog repertoara dramskih tehnika u kojoj je akcenat na istraživački dramskom usmerenom učenju je tehnika EKSPERTSKI PLAŠT.U ovoj tehnici vaspitač sa decom kreira i učesnik je imaginarnog sveta u kome se deca postaju eksperti za određenu oblast.Postavljanjem deteta u ulogu “Stručnjaka za ponašanje dece” deca savetuju i pomažu vaspitaču kako da reši problem nasilja u grupi tako što prilaze problem indirektno kroz autentničnu ulogu. Na ovaj način deca se suočavaju sa problemom bez opasnosti ugrožavanja.Stavljanje dece u ulogu eksperta,osim što rešavamo problemsku situaciju utičemo na razvijanje vrlo važnih osobina ličnosti kao što su:samopoštovanje,entuzijazam,sposobnost za analizu, timski rad,istrajnost,upornost, motivacija.

Tehnika GDE STOJIŠ? ILI SPEKTAR RAZLIČITOSTI je vrlo jednostavna,ali korisna i primenjiva i u školskom uzrastu.Ona stavlja dete u situaciju da iznese svoje mišljenje,svoj stav o nekoj tvrdnji,događaju,ličnosti ili problemu.Na ovaj način deca verbalizuju i razvijaju svoj govor,stavljaju se u situaciju da slušaju tuđe mišljenje, da obrazlažu i daju argumente za svoj stav,nudi im se mogućnost da ostanu pri svom ili promene mišljenje. U školskom uzrastu ova tehnika može da se koristi i za proveru znanj.

Zadatak vaspitača u svim dramskim tehnikama je da stvori ambijent,da podigne stepen dečije pažnje,motivaciju,da rasplamsa emocije,da probudi intelekt i napravi “kreativnu tenziju”

Važno mesto u korišćenju dramskih tehnika predtavlja momenat refleksije. Vaspitač mora da planira vreme za diskusiju kada deca objašnjavaju šta su videla, saznala, naučila.Ovaj korak je izuzetno važan jer je to momenat kada se dešava pravo učenje.

Prateći savremene tokove u vaspitanju i obrazovanju kroz ponudu dramskih tehnika i kroz različite sadržaje autor suptilno daje primerei govori o značaju vršnjačkog učenjka. Sugeriše vaspitačima ideju da sami promišljaju o osmišljavanju scenarija u kome deca treba nekoga nešto da nauče.

Deca u svetu dramskog istraživanja je knjiga koja nas uvodi u čari dramskog metoda i koju preporučujem za čitanje i korišćenje svima koji se na neki način bave pedagogijom. Autor je stvorio delo koje svaki vaspitač treba da poseduje u svojoj literaturi. Primeri scenarija u knjizi nisu dati kao zbirka recepata,nego kao ponuda razrađenog materijala koji se, zavisno od umešnosti i kreativnosti vaspitača,mogu koristiti u celosti,ili će služiti kao vodič i smernice za nove ideje.

 

BILJANA RADOSAVLJEVIĆ, pedagog