U Katalogu Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Republike Srbije 2022/2024, pod kataloškim brojem 796 je seminar OD PITANJA DO SAZNANJA – projektno planiranje kroz dramsko-istraživačko pitanje http://zuov-katalog.rs/index.php?kataloski_broj=796&action=page%2Fcatalog%2Fview

Autor: Dušica Bojović

Kontakt 064-3955120

e-mail: duda.bojovic@gmail.com

KATALOŠKI BROJ: 796

OBLAST: Predškolsko vaspitanje i obrazovanje

TRAJANJE SEMINARA: 2 dana po 8 sati u kontinuitetu (16 bodova)

CILJNA GRUPA: vaspitači, medicinske sestre i stručni saradnici u PU

Seminar OD PITANJA DO SAZNANJA je osmišljen i namenjen profesionalcima koji na proces rada sa decom gledaju kao na zajedničko konstruisanje znanja, stvaranje u hodu, iskustveno I istraživačko traganje, a ne na prostu reprodukciju ili “prenošenje znanja”. Projektno planiranje I dramski metod čine moćan tim koji na krilima dečje mašte traga I saznaje.

Seminar će odgovoriti potrebama:

Ukoliko želite da obrazovni proces učinite dinamičnijim, interaktivnim i sagledate kako dramski metod uklopiti u projektno planiranje

Rad sa decom je umetnost, a vaspitač/umetnik će permanentno tragati za novim, kreativnim i izazovnim pristupima procesu rada kao procesu partnerskog planiranja i sticanja znanja